Jak pracujeme

Jak pracujeme

 • Úvodní rozhovor a zjištění potřeb
  Naše spolupráce začíná úvodní schůzkou, kde si vzájemně vydefinujeme Vaše potřeby a cíle, kterých chcete dosáhnout. Z první schůzky bychom měli odcházet s představou o našem podnikání, pochopením potřeb a jasně stanoveným cílem, ke kterému se chcete posunout.

 • Diagnostika a analýza
  Po tom, co společně stanovíme cíle, je třeba zanalyzovat výchozí pozici a aktuální stav. První jste na řadě Vy a Vaši lidé. Pro výstupy používáme inovativní psychodiagnostické cesty v online platformě. Psychodiagnostika umožňuje v krátkém čase a s nízkými náklady nalézt hlubší souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami pracovníků a jejich výkonem.
  Zapomeňte na nudné dotazníky, ty patří minulosti. Pomocí video-pohovorů jsme schopni během 40 minut sestavit Váš profil.
  Za druhé je důležité nasát atmosféru Vašeho podnikání. Strávíme s Vámi 1-2 dny, při kterých blíže zjistíme, jak pracujete a jak máte nastavené procesy a pracovní návyky. Zároveň společně definujeme oblasti, ve kterých se chcete rozvíjet.
  Ze sesbíraných dat sestavíme zprávu, která bude reflektovat aktuální situaci, složení týmu a možné oblasti rozvoje.

 • Volba vhodného nástroje
  Ve chvíli, kdy zjistíme, jak Vaše podnikání funguje jako celek, poznáme profil Váš tým a máme jasně stanovený cíl, je na čase zvolit správné nástroje. Zároveň společně připravíme časový harmonogram dle Vašich možností.

Nástroje, které používáme

Workshopy/Vzdělávání

Workshop (pracovní seminář) je jedním z nejpoužívanějších nástrojů na poli firemního vzdělávání. Hlavní podstatou není jen přednáška. Jedná se o formu vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba, aj.) došli účastníci k výstupu, který je pro ně při práci důležitý.

 • Efektivní způsob rozvoje větší skupinu osob
 • Žádné předpřipravené slohy
 • Neustálá interakce se školenými osobami
 • Kostra programu, flipchart a práce s konkrétními situacemi
 • Metoda učení „škola hrou“
 • Intenzivní, avšak krátkodobé uchování přijatých informací

Job shadowing

Job shadowing (stínování) patří mezi rozvojové aktivity, používané nejčastěji při práci manažerů, nebo obchodníků. Podstatou je strávit se stínovaným člověkem jeden pracovní den nebo jeho část a stínovat jeho „běžné“ pracovní aktivity. Po celou dobu je stínovanému poskytována rozvojová zpětná vazba na jeho aktivity a dochází ke kombinaci mentoringu a koučinku přímo v terénu. Na konci stínovaný obdrží akční plán a zpětnou vazbu k celému pracovními dni. Na základě plánu se stínovaný individuálně rozvíjí v doporučených oblastech. Tento proces je dobré pravidelně opakovat, až do dosažení stanoveného cíle.

 • Práce s rozvíjeným člověkem přímo v terénu
 • Neustálá interakce
 • Okamžitá rozvojová zpětná vazba
 • Nastavení akčního plánu rozvoje
 • Pomoc s implementací doporučených řešení

Mentoring

Jedná se o profesionální vztah dvou osob, kde mentor předává mentorovanému (mentee) své vlastní zkušenosti. Mentor na základě svých zkušeností rozvíjí menteeho v oblasti, kde začíná, nebo se ocitl ve slepé uličce. Jedná se tedy o zprostředkování zkušeností, dovedností a know-how směrem ke konkrétní oblasti nebo situaci.

 • Založeno na zkušenostech mentora
 • Vždy mentoruje člověk z oboru a s potřebnou praxí
 • Schůzka v pohodlném a klidném prostředí
 • Předávání informací a know-how od zkušenějšího
 • Pravidelné ověřování aplikovaných věcí
 • Vhodné při nástupu na novou pozici, přidělené nové kompetenci, nebo rozvoji aktuálního stavu

Education event management

Základem úspěšné firmy je sehraný tým. Tento nástroj zahrnuje aktivity podporující upevnění firemní kultury a vytváří společného týmového ducha. U každého týmu je nezbytné vybudovat společnou vizi, zážitky, případně hodnoty, které uznávají. Často se stává, že v pracovním prostředí na takové aktivity nezbývá čas. Aby akce mimo firmu splnila svůj účel, je třeba zkombinovat zážitky, týmovou práci a vzdělávání v dobře rozloženém poměru tak, aby si ho Váš tým co nejvíce užil.

 • Posilování týmového ducha
 • Spoludotváření firemní kultury
 • Tvorba společných zážitků a hodnot
 • Osvěžení běžných pracovních dnů
 • Nestandardní způsob učení a rozvoje mimo firmu
 • Možnost uspořádání konferencí / pobytů / teambuidlingů

© 2020 Alphaadvisory. Všechna práva vyhrazena.